Exfoliants

Common Name

Botanical Name

Almond Shells, Exfoliant 

Apricot, Exfoliant 

Black Soap 

Hibiscus, Exfoliant 

Hibiscus, Exfoliant Organic 

Olive Stones, Exfoliant 

Peach Stones, Exfoliant 

Pumice Powder, Exfoliant 

Raspberry Irradiated, Exfoliant 

Rosehip Shells, Exfoliant 

Strawberry Seed Irradiated, Exfoliant 

Tea Tree Leaf, Exfoliant 

Walnut, Exfoliant